Control Panel là chương trình cho phép người dùng thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt và gỡ cài đặt các ứng dụng trên máy tính, thay đổi hình thức của hệ điều hành Microsoft Windows 7, thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp với người sử dụng.

1. Khởi động chương trình Control Panel

Để khởi động chương trình, người dùng vào Start - Control Panel như hình


Chế độ Category View


Chế độ Classic View

2. Cài đặt và loại bỏ các chương trình (Uninstall a programs)

Loại bỏ một chương trình (Uninstall a programs) là tính năng cho phép người dùng cài đặt các chương trình mới, đồng thời có thể loại bỏ hoặc thêm bớt thành phần chương trình được cài đặt trên hệ điều hành. Để cài đặt và loại bỏ chương trình, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Uninstall a programs trong Control Panel.

Tính năng gỡ cài đặt một chương trình
Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới cho phép thay đổi, gỡ bỏ chương trình. Người sử dụng nháy chuột trái vào mục Change or Remove Programs sau đó chọn chương trình cần gỡ bỏ rồi chọn Remove


Cửa sổ cài đặt và gỡ bỏ chương trình

3. Thuộc tính ngày, giờ của máy tính (Date & Time).

Để thiết lập thuộc tính ngày, giờ của máy tính, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Date and Time trong Control Panel.


Thuộc tính ngày và giờ

Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới, người sử dụng lựa chọn thẻ Date và Time, thẻ này cho phép tùy chỉnh ngày, tháng, năm, giờ.


Thiết lập ngày, giờ


Tính năng time zone

4. Thuộc tính hiển thị của màn hình (Display).

Để thiết lập các thuộc tính hiển thị của màn hình, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Appearance and personalization trong Control Panel.


Thuộc tính hiển thị

Sau khi lựa chọn xuất hiện hộp thoại mới gồm các thẻ sau


Thay đổi kiểu dáng cửa sổ

  Thay đổi hình nền Desktop

   Thiết lập chương trình bảo vệ màn hình.

    Trong hộp thoại Display Properties, người sử dụng chọn thẻ Screen Saver

    • Nháy mũi tên hướng xuống trong danh sách Screen saver, người sử dụng chọn chương trình bảo vệ thích sử dụng. Chọn Preview để xem trước Screen saver này.
    • Trong hộp Wait, người sử dụng định thời gian xuất hiện Screen saver.
    • Người sử dụng chọn Apply hoặc OK để xác nhận


    Thuộc tính bảo vệ màn hình

    5. Thuộc tính phông chữ

    Thuộc tính phông chữ
    Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới
    Cửa sổ phông chữ
    Thêm phông chữ mới
    Thêm phông chữa mới
    Xóa phông chữ
    Nháy chuột trái vào font cần xóa, người sử dụng vào menu File \ Delete.
    Xóa phông chữ

    6. Thuộc tính của bàn phím (Keyboard).

    Để thiết lập thuộc tính bàn phím, người sử dụng nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Change Keyboard trong Control Panel.
    Thuộc tính bàn phím

    7. Kết nối mạng (Network Connections).

    Để thiết lập các thuộc tính kết nối mạng, người sử dụng nháy đúp chuột trái vào biểu tượng View Network status trong Control Panel.
    Sau khi xuất hiện cửa sổ mới, người sử dụng nháy chuột phải vào biểu tượng Local Area Connection chọn Properties.

    Sau khi lựa chọn xuất hiện hộp thoại Local Area Connection Properties, người sử dụng nháy đúp chuột trái vào Internet Protocol(TCP/IP), xuất hiện hộp thoại mới, ở đây cho phép đặt địa chỉ IP, DNS do người quản trị mạng cung cấp để vào mạng. Sau khi đặt xong người sử dụng chọn OK để xác nhận

    8. Thuộc tính âm thanh (Sound and Audio Devices).

    Thuộc tính âm thanh trong Control Panel cho phép thay đổi cấu hình về xử lý âm thanh, thiết bị âm thanh đa phương tiện nối với máy tính.

    9. Quản lý tài khoản (Account).

    Có hai loại tài khoản trong hệ điều hành Windows 7
    - Administrator: Đây là loại tài khoản có quyền cao nhất và làm được tất cả các thao tác trên máy tính. Ví dụ: Cài đặt chương trình, thay đổi cấu hình hệ thống, truy cập tất cả tài liệu, thêm, sửa, xóa các tài khoản khác…
    - Limited: Đây là loại tài khoản chỉ được truy cập tài nguyên của chính tài khoản đó và truy cập những tài nguyên từ những tài khoản khác nếu được chia sẻ.
    Thuộc tính User Accounts cho phép tạo mới, quản lý tài khoản người dùng. Để quản lý các tài khoản khác cần đăng nhập quyền Administrator trước khi thực hiện thao tác quản lý tài khoản.
    Sau khi xuất hiện cửa sổ quản lý tài khoản
    Tạo tài khoản mới.
    Nháy chuột trái vào biểu tượng Create a new account, sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới, gõ tên tài khoản cần tạo (ví dụ: Tuyennm), sau đó người sử dụng chọn Create Acount và nhập tên cần tạo

    Thay đổi thông tin tài khoản.
    Nháy chuột trái vào biểu tượng Change an account, chọn tài khoản muốn thay đổi, giả sử ở đây người sử dụng chọn tài khoản abcd vừa tạo để thay đổi.
    - Change the name: Cho phép người sử dụng thay đổi tên tài khoản hiện tại bằng tên mới
    - Create a password: Cho phép tạo mật khẩu cho tài khoản, nhằm bảo vệ thông tin và dữ liệu, tránh được sự truy cập trái phép vào máy tính. Một mật khẩu mạnh là mật khẩu đáp ứng được các yếu tố: Có từ 8 ký tự trở lên, có chữ cái, chữ số, và các ký tự đặc biệt (@,!,#,$,%,…).

    Pencil